Transporter och utsläpp

Vägtransporter är det klart vanligaste transportsättet och ligger bakom den största andelen av föroreningarna: omkring 71 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn.

Europeiska kommissionen

Öppna gränser och transporter till överkomliga priser har inneburit att européerna kan resa i en utsträckning som aldrig tidigare. Varor transporteras snabbt och effektivt från fabriker till konsumenter, som ofta inte finns i samma land. Europeiska unionen har bidragit till detta genom att öppna de nationella marknaderna för konkurrens och genom att undanröja fysiska och tekniska hinder för en fri rörlighet. Dagens transportmönster och -ökningar är dock ohållbara konstaterar Europeiska unionen. 

trafikEU:s transportsektor är i hög grad baserad på fossila bränslen. Oljebaserade drivmedel står för omkring 96 procent av sektorns totala energiförsörjning, där vägtransporterna står för absolut störst andel av den totala energiförbrukningen. För att uppfylla EU:s klimatmål krävs en drastisk minskning av utsläppen från transportsektorn, som står för minst 20 procent av EU:s växthusgasutsläpp. För att nå målet att minska de globala växthusgasutsläppen med 80 procent, vilket anses nödvändigt för att hålla klimatförändringarna på en säker nivå (temperaturen får inte stiga mer än 2° C) måste transportsektorn minska sina utsläpp med 60 procent fram till 2050.

Att minska utsläppen från transportsektorn är en viktig del av EU:s politik. Målet backas upp av flera projekt och initiativ som ska minska trafikstockning i städerna, uppmuntra till användning av ”renare” transportalternativ som tåg och inre vattenvägar samt utveckla alternativa icke oljebaserade drivmedel inom fartygs- och fordonssektorn. Vägtransporter är det klart vanligaste transportsättet och ligger bakom den största andelen av föroreningarna: omkring 71 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn enligt de senaste uppgifterna (varav två tredjedelar orsakas av personbilstrafiken). Inom andra sektorer är dock föroreningarna avsevärt mindre. Sjöfart och luftfart står för 14 procent respektive 13 procent, insjöfart för 2 procent. Tåget är det transportmedel som förorenar minst, mindre än 1 procent. Läs mer om EU:s transportpolitik

Att byta transportsätt för både varor och personer till mindre förorenande transportformer kommer att utgöra en nyckelfaktor i all hållbar transportpolitik. En annan kommer att vara förmågan att integrera flera olika transportsätt genom att kombinera vägtrafik med järnvägstrafik, sjöfart med järnvägstrafik och järnvägstrafik med flygtrafik.

Naturvårdsverket.se
Myndigheten har en central i Sveriges klimatstrategi som riksdag och regering beslutar om.

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM

NMT är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar NTM för en erkänd metod vid beräkning av gods- och person-transporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

cropped-gatsten-bakgrund.gif