Miljöbil

Det är avgasutsläppen av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte. Vilken miljöklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Vägverket efter en anmälan från biltillverkaren. Information om enskilda bilmodellers bränsle-förbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass finns i Konsument-verkets broschyr ”Bilar, bränsle-förbrukning och vår miljö”.

Genom att välja en bil i bästa möjliga miljöklass kan du hjälpa till att minska utsläppen av luft-föroreningar från vägtrafiken. För bilar i de bästa miljöklasserna kan du i vissa fall få skatterabatt. Därför blir bilarna med bättre miljöteknik inte dyrare än konventionella bilar.

Vägverket informerar om definition av miljöbil och supermiljöbilspremie

Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst. Vilka miljöbilar som finns tillgängliga på marknaden finns att läsa exempelvis på Miljöfordon och i Konsumentverkets nybilsguide.

Miljöbilar och utsläppsklasser

Miljöbilar och utsläppsklasser (kallades tidigare för miljöklasser) är två olika saker. Men de hänger samman och begreppen blandas därför ibland ihop. Enkelt uttryckt har utsläppsklasser att göra med de utsläpp som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö.

Miljöbilsbegreppet är knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

Alla personbilar och lätta lastbilar från 1993 och framåt är miljöklassade i Sverige. Från 1 maj 2011 indelas bilar i utsläppsklasser istället för miljöklasser. Se länk om avgaser till höger.

Fördjupningslänkar:
Naturvårdsverket om klimat
Energimyndigheten
Naturskyddsföreningen
Trafikverket
Konsumentverket